Archive for the ‘Elektro inštalácie opravy’ Category

Kabeláž pre slaboprúd (2019-2-20)

Pri ťahaní kabéláže inou firmov sa často stretávame s pojmom „dali sme vám tam počítačový kábel“. Doslova veľkou módou je na všetko používať dátové káble. Vďaka internetu v práci aj v domácnostiach dnes už aj laik minimálne počul výrazy pre označenie káblov ako UTP alebo FTP. Problém je, že mnohokrát rovnakou skratkou označujeme aj dosť […]

Prúdový chránič (2018-5-25)

Prúdový chránič je elektrické zariadenie, ktoré zabezpečuje elektrický obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu v prípade, že dôjde k úniku aj veľmi malej časti elektrického prúdu. K takejto situácii môže dôjsť napr. pri priamom dotyku uzemneného ľudského tela so živou časťou obvodu (napr. mokré ruky, bosé nohy, staručký fén). Prúdovým chráničom môžeme chrániť […]

Opravy elektrických inštalácií (2018-5-25)

V zmysle § 4 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. sa elektrické zariadenia zaraďujú podľa miery ohrozenia do skupín A, B, C. Zariadenia skupiny A a skupiny B sú zariadenia s vysokou alebo vyššou mierou ohrozenia a súhrnne sa označujú ako vyhradené technické zariadenia. V bytových domoch sú to predovšetkým svetelné, zásuvkové a motorické in­štalácie a spotrebiče na napätie 400/230 V. Zariadenia […]

Elektrické inštalácie po septembri 2000 (2018-5-25)

Novo prijaté normy STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 v súčinnosti s STN 33 2130 a normami STN 33 2000-7-701 a STN 33 2000-1 zavádzajú: Nové požiadavky na nové a na rekonštruované inštalácie • všeobecné zavedenie siete TN-S v celom objekte, • použitie prúdových chráničov v obvodoch podľa požia daviek príslušných STN, • všetky rozvody […]  porada