Elektrické inštalácie po septembri 2000

Novo prijaté normy STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 v súčinnosti s STN 33 2130 a normami STN 33 2000-7-701 a STN 33 2000-1 zavádzajú:

Nové požiadavky na nové a na rekonštruované inštalácie
• všeobecné zavedenie siete TN-S v celom objekte,
• použitie prúdových chráničov v obvodoch podľa požia daviek príslušných STN,
• všetky rozvody s priemerom vodiča menším než 16 mm2 vrátane realizovať vodičmi s jadrami z medi,
• v administratívnych objektoch budov pri osadzovaní nového typu svietidiel bez ohľadu na to, či ide o svietidlá zapustené alebo po
vrchové vychádzať z dvoch projektov, z architektonického a zo svetelného projektu,
• v administratívnych objektoch sa nesmie zabudnúť na únikové priestory a ich osvetlenie,
• pri rekonštrukcii trás elektrických rozvodov je treba počítať s rezervou pre uloženie oznamovacích rozvodov, rozvodov počítačových sietí a pod.,
• pri návrhu rekonštrukcie je treba zvážiť aj možnosť i nového spôsobu prevádzky objektu budovy s ohľadom na predpokladané priestory (napríklad k prenajímaniu jednotlivým subjektom a pod.) s možnosťou samostatného merania odberu každého subjektu,
• v každej budove sa musí zriadiť hlavné pospájanie na hlavnú uzemňovaciu svorku, v niektorých prípadoch aj doplnkové pospájanie, v prípade, že ide v objekte len o čiastkovú rekonštrukciu časti objektu (výmena bytového jadra, rekonštrukcia časti kancelárií), je
treba vykonať úpravu v rozvádzači v rozvodnici zo siete TN-C na sieť TN-C-S.
Rozdelenie bytov podľastupňa elektrizácie

Stupeň A
elektrická energia sa využíva na osvetľovanie a pripájanie domácich elektrických spotrebičov na zásuvky. Príkon žiadneh
o spotrebiča nepresahuje 3,5 kVA. Maximálny súčasný príkon pre byt Pb je v súčasnosti 7 kW.

Stupeň B
byty s elektrickým vybavením ako byty stupňa A, ale pre varenie sa používajú spotrebiče s príkonom nad 3,5 kVA. Maximálny súčasný príkon pre byt Pb je v súčasnosti 11 kW.

Stupeň C
byty s elektrickým vybavením ako byty stupňa A a B, ale elektrická energia sa navyše používa aj na vykurovanie alebo klimatizáciu.

admin posted at 2018-5-25 Category: Elektro inštalácie opravy


  porada