Kam s detektorom plynu

Propán bután je ťažší ako vzduch, preto sa uniknutý plyn zdržiava v dolných častiach miestností. Pre detekciu nebezpečné koncentrácie plynu je potrebné inštalovať detektory menej ako 30 cm od podlahy a nie ďalej ako 4 m vodorovne od plynových spotrebičov.

Zemný plyn je ľahší ako vzduch, preto sa uniknutý plyn zdržiava pri strope miestnosti.  Pre efektívnu detekciu úniku plynu je vhodné inštalovať detektory plynu asi 30 cm pod strop a nie ďalej ako 8 m vodorovne od plynových spotrebičov.

Novostavba pred dokončením

Najmä pred ukončením stavby, keď sa už v dome nachádzajú rôzne hodnotné predmety ako napríklad bojler, vykurovací kotol (veľmi obľúbený artikel vlamačov), sanita. Pri nestráženej stavbe to je „ľahká korisť pre zlodejov“!

Zlodeji často nepohrdnú ani práve osadenými plastovými oknami a dverami, hlavne pokiaľ sú len „zapenené“ a čakajú na obmurovanie.

Títo podnikavci majú svojich informátorov, ktorí dajú „echo“, kde práve priviezli kotol, bojler, atď.. A tak sa často stáva, že spomenuté zariadenie odmontujú ešte skôr, ako ho spustia do prevádzky.

Na rozostavanú stavbu sa dá pomerne ľahko vniknúť. Aj keď je zabezpečovacie zariadenie v projektovej dokumentácii, nemontuje sa preto, lebo lebo nie sú dokončené omietky, alebo fasáda.

Obozretnejší si nechávajú v tom čase na novostavbe bývať nejakého „dobrovoľníka“, ktorý má zlodejov vyplašiť, poprípade zavolať políciu. Ale často sa to necháva na náhodu s argumentom „veď mňa ešte nikdy nikto nevykradol“.

Máme pre Vás riešenie! Nechajte si nainštalovať zabezpečovacie zariadenie v predstihu. Samozrejme ide o čiastočnú inštaláciu. Na svoje miesto pôjde len poplašná ústredňa s GSM komunikátorom, klávesnica zabalená v ochrannom obale a zopár pohybových detektorov, ktoré sa nasadia tak, aby pokryli predpokladanú trasu, ktorou musí páchateľ prejsť pri obzeraní si koristi.
A na záver sa nainštaluje externá zálohovaná siréna (má vlastný zdroj, ten spustí alarm aj keď sa preruší napájanie). Siréna sa namontuje tak, aby sa dala predsunúť po zateplení a omietnutí fasády.
Už prítomnosť samotnej externej sirény má dostatočný psychologický efekt. Zlodejovi napovie, že „tu to nebude také ľahké“.

V cenovej ponuke pre novostavby firma UNISEP alarm už ráta s tým, že systém sa namontuje akoby dvakrát. Najprv preventívne a potom „naostro“. Nemusíte mať obavy, cena za inštaláciu nebude preto dvojnásobná. Tých 10% z ceny je stále menej, ako poistenie rozostavaného, neobývaného domu, alebo cena odcudzených spotrebičov.

Pamätajte! Žiadne zabezpečenie (okrem strážnej služby na objekte) nezaručí na 100%, že do stavby nemôže vniknúť zlodej, ale určite ju nevykradne celú. Prax napovedá, že veľká väčšina páchateľov sa vzdá svojho úmyslu, keď sa spustí alarm.

Miroslav Richter
UNISEP alarm

Ako je to s FPS

Niečo z YOUTUBE

Pre porovnanie

Akumulátory AGM VRLA vydržia až 15 rokov

Tento popis by mohol začínať dlhým zoznamom technických vylepšení akumulátorov Panasonic, vďaka ktorým si vybudovali stabilné miesto na špici vývoja v tejto oblasti (AGM, expandovaná pozitívna mriežka, aditíva pre regeneráciu z hlbokého vybitia, samozhášavý materiál kontajnera,…).

To sú však veci, ktoré si môžete rýchlo overiť z dostupných zdrojov na internete alebo ešte lepšie od spokojných užívateľov. Namiesto toho vám preto radšej prinášame zopár rád pre používanie VRLA/ SLA akumulátorov aby slúžili čo najdlhšie:

● batérie je možné nabíjať viacerými spôsobmi, ale medzi najosvedčenejšie patrí „constant voltage/ limited current“, t.j. dodržanie max. 2,45V/ článok a obmedzenie prúdu. Tomu odpovedá napätie 14,7V pri 12V batérii a max. prúd 0,4CA. Toto je vhodné pri takzvanom cyklickom používaní (cycle use)

● pri stálom napojení na zdroj napätia by napätie na článok nemalo presiahnuť 2,3V čomu odpovedá 13,8V pri 12V batérii. Obmedzenie prúdu by malo byť nastavené na 0,15CA

● životnosť batérie výrazne rastie s klesajúcou teplotou, t.j. je veľmi dôležité umiestniť batériu čo najďalej od zdroja tepla (transformátor,…)

● počet cyklov (a tým aj životnosť batérie) je veľmi silno závislá na stupni vybitia pred ďalším nabíjaním. Závislosť je tak silná, že napr. pri vybíjaní na 50% dosiahne štandardný akumulátor životnosť cca 500 cyklov, zatiaľ čo pri vybití o 30% (zachová si 70% pôvodnej kapacity) je počet cyklov takmer 1200 (!). Z toho vyplýva, že voľba vhodnej kapacity je kľúčová z hľadiska dosahovanej životnosti v danom zariadení. Najmä pri zariadeniach, kde je akumulátor každodenne vybíjaný/ nabíjaný môže vhodný akumulátor (s vyššou kapacitou) výrazne predĺžiť dobu životnosti (a teda minimalizovať náklady na jeho výmenu).

● ak je to možné vyhnite sa používaniu akumulátora na 100% vybitie (tzv. hlboké vybitie – deep discharge). Akumulátory Panasonic síce zvládajú aj takéto stavy a obsahujú aditíva pre úspešné obnovenie zo stavu hlbokého vybitia ale takéto používanie výrazne skracuje životnosť akumulátora (cca 200 cyklov).

● reálna kapacita akumulátora (množstvo energie, ktoré z neho dostaneme) veľmi silno závisí od vybíjacieho prúdu. 100% kapacity dosiahneme pri prúde 0,05CA/ 20°C. Pri prúde 0,25CA je to cca 75% kapacity a prúde 1CA je to len cca 55%. Tento fakt tiež hovorí za dostatočné dimenzovanie akumulátora. Zvlášť v aplikáciách s relatívne vyšším odberom (cca >0.05CA) získame napr. použitím akumulátora s o 50% vyššou kapacitou vo výsledku akumulátor, ktorého kapacita „vzrastie“ o viac než 50% (vďaka relatívne menšiemu zaťaženiu takéhoto akumulátora pri vybíjaní). Výsledný relatívne menší vybíjací prúd a menší stupeň vybitia v každom cykle výrazne prispejú k dlhšej životnosti.

● kapacita akumulátora závisí aj od teploty. Rozdiel medzi kapacitou pri +20 vs -10°C je cca -25%.

● vypínacie (cut-off) napätie pri ktorom je potrebné akumulátor odpojiť je výrazne závislé na vybíjacom prúde (pri vyššom sa zmenšuje). Preto je dobré nastaviť ochranu proti hlbokému vybitiu v závislosti na predpokladanom max. odoberanom prúde.

Hore uvedené hodnoty platia pre štandardné akumulátory Panasonic. V ponuke spoločnosti Panasonic však nájdeme aj typy s extra dlhou životnosťou ako aj tzv. „Power“ typy vhodné pre zariadenia s veľkým odberom (UPS,…). Skladom držíme niekoľko vybraných typov akumulátorov Panasonic a na objednávku vám vieme dodať akýkoľvek iný typ. Detailné informácie o používaní a prehľad portfólia Panasonic nájdete v dokumente VRLA Handbook.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na adrese info@soselectronic.sk.

 

Výhody / vlastnosti:

 1. špičkové VRLA akumulátory s dlhou životnosťou (6-15 rokov)
 2. 70 rokov skúseností v tejto oblasti
 3. veľmi nízke samovybíjanie (nízka spotreba v tzv. trickle režime)
 4. každý akumulátor je individuálne testovaný a nabitý na 100%
 5. AGM technológia (absorbed glass mat)
 6. vysoká kapacita
 7. vysoká bezbečnosť aj na konci životnosti
 8. výborná odolnosť aj hlbokému vybitiu
 9. kontajner zo samozhášavého materiálu UL-94/V0
 10. dostupné aj špecializované typy s extra dlhou životnosťou a s vysokým vybíjacím prúdom
 11. za bežných podmienok nedochádza k vzniku žiadnych plynov
 12. veľmi nízky rozptyl parametrov (výhodné najmä pri sériovom zapojení)
 13. výroba šetrná k životnému prostrediu aj k zdraviu pracovníkov

 

Článok bol publikovaný 25.11.2013 zdroj SOS distribúcia elektronických súčiastok.

Použitie biometrických údajov v dochádzkovom systéme.

Ochranu osobných údajov od 1.7.2013 upravuje nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nahradil zákon č. 428/2012 Z. z.).

Podľa § 4 ods. 3  písm. f) biometrickým údajom je osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná; biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny,

Podľa § 13 ods. 5 prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať biometrické údaje len vtedy, ak je to primerané účelu spracúvania a nevyhnutné na jeho dosiahnutie a ak

a) to prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo zákona,

b) dotknutá osoba dala na spracúvanie písomný alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa § 10 ods. 3 písm. b), alebo

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely podľa § 10 ods. 3 písm. g).

(§ 10 ods. 3 písm. g): spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany; to neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona.

Podľa § 13 ods. 6 Primeranosť, nevyhnutnosť a právny základ spracúvania biometrických údajov podľa odseku 5 písm. b) až d) posudzuje úrad v konaní podľa § 37 až 39.“

(pozn. § 37 až 39 zákona – osobitná registrácia informačného systému)

Z tohto hľadiska Úrad na ochranu osobných údajov rozhodne, či prevádzkovateľ informačného systému môže zbierať o zamestnancoch biometrické údaje, pričom úrad posúdi primeranosť nevyhnutnosť a právny základ spracovania.

V minulosti Úrad nepovoľoval (a zakazoval spracovanie biometrických údajov zamestnancov). Výnimka bola v prípade citlivých, osobitne chránených objektov, vyhradených priestorov alebo prístupu do technických zariadení, či prístrojov s vysokou mierou rizika (napr. jadrová elektráreň, bankové trezory).

Vo väzbe na položenú otázku možno odpovedať, že zamestnávateľ nesmie viesť evidenciu dochádzky na základe biometrických údajov. Uvedené by musel povoliť Úrad na ochranu osobných údajov (+museli by byť splnené podmienky, že je to primerané účelu spracúvania a nevyhnutné na jeho dosiahnutie, atď.)
 

Prevzaté z eNOVINY.sk

 
Pozrite si aj toto!

porada