Použitie biometrických údajov v dochádzkovom systéme.

Ochranu osobných údajov od 1.7.2013 upravuje nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nahradil zákon č. 428/2012 Z. z.).

Podľa § 4 ods. 3  písm. f) biometrickým údajom je osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná; biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny,

Podľa § 13 ods. 5 prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať biometrické údaje len vtedy, ak je to primerané účelu spracúvania a nevyhnutné na jeho dosiahnutie a ak

a) to prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo zákona,

b) dotknutá osoba dala na spracúvanie písomný alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa § 10 ods. 3 písm. b), alebo

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely podľa § 10 ods. 3 písm. g).

(§ 10 ods. 3 písm. g): spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany; to neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona.

Podľa § 13 ods. 6 Primeranosť, nevyhnutnosť a právny základ spracúvania biometrických údajov podľa odseku 5 písm. b) až d) posudzuje úrad v konaní podľa § 37 až 39.“

(pozn. § 37 až 39 zákona – osobitná registrácia informačného systému)

Z tohto hľadiska Úrad na ochranu osobných údajov rozhodne, či prevádzkovateľ informačného systému môže zbierať o zamestnancoch biometrické údaje, pričom úrad posúdi primeranosť nevyhnutnosť a právny základ spracovania.

V minulosti Úrad nepovoľoval (a zakazoval spracovanie biometrických údajov zamestnancov). Výnimka bola v prípade citlivých, osobitne chránených objektov, vyhradených priestorov alebo prístupu do technických zariadení, či prístrojov s vysokou mierou rizika (napr. jadrová elektráreň, bankové trezory).

Vo väzbe na položenú otázku možno odpovedať, že zamestnávateľ nesmie viesť evidenciu dochádzky na základe biometrických údajov. Uvedené by musel povoliť Úrad na ochranu osobných údajov (+museli by byť splnené podmienky, že je to primerané účelu spracúvania a nevyhnutné na jeho dosiahnutie, atď.)
 

Prevzaté z eNOVINY.sk

 
Pozrite si aj toto!

admin posted at 2013-11-6 Category: Prístup a dochádzka


  porada