Použitie biometrických údajov v dochádzkovom systéme.

Ochranu osobných údajov od 1.7.2013 upravuje nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nahradil zákon č. 428/2012 Z. z.).

Podľa § 4 ods. 3  písm. f) biometrickým údajom je osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná; biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny,

Podľa § 13 ods. 5 prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať biometrické údaje len vtedy, ak je to primerané účelu spracúvania a nevyhnutné na jeho dosiahnutie a ak

a) to prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo zákona,

b) dotknutá osoba dala na spracúvanie písomný alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa § 10 ods. 3 písm. b), alebo

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely podľa § 10 ods. 3 písm. g).

(§ 10 ods. 3 písm. g): spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany; to neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona.

Podľa § 13 ods. 6 Primeranosť, nevyhnutnosť a právny základ spracúvania biometrických údajov podľa odseku 5 písm. b) až d) posudzuje úrad v konaní podľa § 37 až 39.“

(pozn. § 37 až 39 zákona – osobitná registrácia informačného systému)

Z tohto hľadiska Úrad na ochranu osobných údajov rozhodne, či prevádzkovateľ informačného systému môže zbierať o zamestnancoch biometrické údaje, pričom úrad posúdi primeranosť nevyhnutnosť a právny základ spracovania.

V minulosti Úrad nepovoľoval (a zakazoval spracovanie biometrických údajov zamestnancov). Výnimka bola v prípade citlivých, osobitne chránených objektov, vyhradených priestorov alebo prístupu do technických zariadení, či prístrojov s vysokou mierou rizika (napr. jadrová elektráreň, bankové trezory).

Vo väzbe na položenú otázku možno odpovedať, že zamestnávateľ nesmie viesť evidenciu dochádzky na základe biometrických údajov. Uvedené by musel povoliť Úrad na ochranu osobných údajov (+museli by byť splnené podmienky, že je to primerané účelu spracúvania a nevyhnutné na jeho dosiahnutie, atď.)
 

Prevzaté z eNOVINY.sk

 
Pozrite si aj toto!

Poruchy siete 2

Na čo sa zamerať pri voľbe UPS

Článok uvádza základné informácie týkajúce sa napájanie počítačov PC elektrickou energiou , problémy s tým spojené a možné riešenia .

Väčšina užívateľov PC už asi niekedy zažila ten nepríjemný pocit , keď sedí pri počítači , zaujato pracujú a zrazu z ničoho nič počítač zhasne a stíchne . Prvé podozrenie pri pohľade na temnú obrazovku býva , že “ vypli elektrinu “ , a väčšinou je to pravda . Nepríjemné je , že potom, čo je dodávka elektriny obnovená a počítač znova zapnut , užívateľ spravidla zistí , že v počítači nemá všetky dáta, ktoré do neho pred výpadkom vložil . Takže si zrejme prvýkrát uvedomí , že napájanie PC vyžaduje asi niečo viac , než len zasunúť zástrčku prívodnej šnúry do zásuvky na stene . Tento článok by mal poskytnúť pre spomínané úvahy isté vodítko .

Poruchy v napájaní

Problematika napájania PC je však trochu zložitejšie , než obyčajné výpadky napájania . Javov , ktoré nepriaznivo ovplyvňujú napájanie počítača , totiž existuje celý rad . K tým hlavným patrí rušenia , napäťové špičky , krátkodobé prepätia a dočasné , dlhodobé či úplné výpadky napájacieho napätia .

Rušenie ( noise ) je v podstate parazitné elektromagnetický signál , ktorý sa nejakým spôsobom indukoval do napájacej siete . Prejavuje sa zmenou tvaru sínusovky napájacieho napätia , na osciloskopu možno vidieť , že sínusoida v tomto prípade stráca svoju hladkú podobu . Uvedený jav je spôsobovaný činnosťou vysielačov a rôznych priemyselných zariadení . Môže mať dočasný alebo aj trvalý charakter . Rušenie spôsobuje náhodné chyby v činnosti programov a zmeny v dátach uložených v pamäti počítača .

V prípade napäťové špičky ( spike ) sa jedná o ihlový impulz , ktorý sa objaví na sinusovce napájacieho napätia . Býva vyvolaný blízkym úderom blesku , prepínaním vetví v elektrorozvodnej sieti apod Môže v počítači spôsobiť stratu dát alebo zničenie niektorých súčiastok alebo celých obvodov .

Ako krátkodobé prepätia ( surge ) je označované krátke zvýšenie napájacieho napätia . Táto situácia vzniká napríklad pri vypnutí blízko umiestnených výkonných elektrických motorov ( klimatizácia , výťahy ) . Uvedený jav vedie k znižovaniu životnosti alebo až k prípadnému zničeniu hardvérových súčastí počítača .

Dočasný pokles napätia ( sag ) je predstavovaný krátkodobým zmenšením hodnoty napájacieho napätia . Dochádza k nemu pri zapnutí zariadenia s vysokým odberom , ako sú napríklad laserové tlačiarne alebo kopírky . Môže spôsobiť neočakávané ukončenie činnosti počítačového programu . Spravidla nehrozí priamym zničením súčasťou počítača , môže však skracovať ich životnosti ( predovšetkým motorčekov ) .

Obdobné účinky má aj dlhodobý pokles napätia ( brownout ) , čo je zmenšenie hodnoty napájacieho napätia po dlhú dobu . Túto poruchu spôsobuje predovšetkým poddimenzovaniu a trvalé preťaženie elektrických rozvodných okruhov .

Všeobecne sa za nebezpečné hodnoty považujú špičky vyšší ako 100 % nominálnej hodnoty napájacieho napätia , prepätia vyšší ako 10 % a poklesy napätia o viac než 20 % .

Až na konci tohto zoznamu sa dostávame k tomu , čím som začal , a síce k úplnému výpadku napätia ( blackout ) . V takom prípade sa jedná o totálnu stratu napájania, ktorá býva zavinená poruchou v elektrárni , v rozvodni , v transformačnej stanici alebo najčastejšie vyhodenými poistkami v miestnej rozvodnej skrini . Táto udalosť vedie k okamžitému zastaveniu činnosti počítača , pričom bežného užívateľa spravidla najviac bolí totálna strata dát , ktorá bola práve uchovávaná v operačnej pamäti počítača . Ak však takáto udalosť postihne server siete , potom nielen že končí okamžite svoju prácu všetci užívatelia , ktorí sú na ňom závislí a ich posledná práca je v nedefinovanom stave , ale niekedy dochádza ik narušeniu súborového systému alebo dokonca samotného operačného systému servera , čo v najhorších prípadoch vedie až k nutnosti jeho nového vygenerovania .

možné ochrany

Z toho , čo som doteraz uviedol , je asi zrejmé , že napájanie počítača nie je úplne bezproblémová záležitosť . Takže sa ponúka otázka, čo s tým dá robiť. Na ňu sa pokúsim teraz odpovedať .

Začnem od toho najjednoduchšieho a preto sa vrátim opäť k úvodnej situácii s výpadkom napájania . Aj bežný užívateľ , ktorý nemá zatiaľ vybavené svoje PC žiadnymi ( ďalej uvedenými ) ochranami , môže svojím vhodným správaním zmenšiť škody , ktoré spôsobujú výpadky siete . Ako som už uviedol , hlavnou škodou je v tomto prípade strata práve spracovávaných dát . Niekedy to môže byť veľmi nepríjemné , pretože sa môže jednať o stratu niekoľkohodinovej práce . Takže na tomto mieste možno výrazne odporučiť priebežné ukladanie spracovávaných dát . Ako príklad by som uviedol prácu s editorom T602 , kedy je vhodné občas text , ktorý je už vytvorený , uložiť na pevný disk , z ktorého sa už dáta pri výpadku nestratia . V spomínanom editora k tomu slúži funkcia “ Uloženie “ a horúca klávesa F2 . Túto možnosť ponúka všetky mne známe textové editory a vôbec väčšina aplikačných programov . Sám môžem naviac odporučiť nevyužívať automatické ukladanie dát v pravidelných intervaloch (čo mnohé aplikácie tiež ponúkajú ) , ale rozhodovať o okamihu ukladaní sám . Užívateľ potom síce musí na túto činnosť pamätať , ale ak vykonáva ukladanie vždy po dokončení ucelené časti práce ( napr. po vykonaní opráv celej kapitoly ) , nemá problémy so zisťovaním , čo už je vlastne v zachránených dátach vykonané a čo ešte nie .

Pozornosť si tiež zasluhuje výber zásuvky , do ktorej počítač pripojíme . Obvykle nie sú všetky pripojené na jediný elektrický okruh , pričom niektorý okruh môže byť vhodný viac a iný menej . Okruhom , ktoré sú preťažené , na ktorých dochádza často k výpadkom alebo ktoré sú zarušené , je lepšie sa vyhýbať .

Teraz si však už všimnime toho , aké technické prostriedky chrániace počítač pred poruchami v napájaní , sú k dispozícii . Asi najbežnejšie je použitie lišty s vstavaným odrušovacím filtrom . Spomínaný filter neprepúšťa vyššie kmitočty a odstraňuje teda rušenie , ktoré je eventuálne naindukovanou na napájacom napätí . Tento prostriedok chráni pred niektorými náhodnými chybami v činnosti počítača , proti výpadku napájania je však pochopiteľne úplne neúčinný .

Vyšší stupeň ochrany predstavujú prepäťové chrániče . Tie poskytujú ochranu pred napäťovými špičkami a prepätím . Tieto zariadenia zamedzujú priechodu špičiek či krátkodobých prepätia a v prípade dlhšie trvajúceho prepätia napájaná zariadenie dokonca odpojí . Bežne sú k dispozícii vo forme vhodnej pre montáž do rozvádzačov .

Záložné zdroje

Teraz sa už konečne dostávame do oblasti prostriedkov , ktoré poskytujú ochranu aj pred výpadkami napájania . Sú to rôzne formy záložných zdrojov , počnúc špeciálnymi prídavnými doskami a končiac inteligentnými a na diaľku ovládateľnými zdroji UPS ( Uninterruptible Power Supply ) .

Spomínané prídavné dosky predstavujú zaujímavú možnosť riešenia problému s výpadkami napájania . Ak takáto situácia nastane , dokáže táto doska vďaka akumulátorom , ktoré má umiestnené priamo na sebe , udržať počítač ešte po krátku dobu v chode , a počas nej uložiť všetky potrebné informácie ( tzn. dáta z operačnej pamäte , procesora , videobufferu apod ) na pevný disk . Takže potom, čo je napájanie obnovené , môže doska uviesť počítač do rovnakého stavu , v akom bol tesne pred výpadkom . Ako príklad takéhoto prostriedku možno uviesť prídavnú dosku LCS – 1800 UPS Card firmy Longshine .

Problémy s výpadkami napájania sa však u nás už bežne rieši pomocou plnohodnotných záložných zdrojov UPS . Ide o neveľké jednotky vybavené akumulátory a príslušnou elektronikou , ktoré sa zapájajú medzi elektrickú zásuvku na stene a napájaný počítač a v prípade výpadku napájania dodávajú po určitú dobu elektrickú energiu samy . Líšia sa medzi sebou jednak výkonom , ktorý sú schopné dodávať , jednak kvalitou a presnosťou výstupného napätia a tiež komfortom obsluhy a rozsahom funkcií , ktoré poskytujú .

Z hľadiska výkonu bývajú tieto zdroje bežne k dispozícii vo variantoch od 250 VA vyššie . V tejto súvislosti je významný nielen výkon , ktorý sú schopné poskytnúť , ale aj doba, po ktorú je tento výkon zaistený . Bežne sa dá očakávať , že spomínané zdroje zaručujú dodávku menovitého výkonu po dobu cca 10 min .

Kvalita výstupného napätia je daná zabudovaným princípom činnosti zdroja . Jednoduchšie typy pracujú tak , že po dobu, kedy je k dispozícii bežné sieťové napätie , toto napätie len prepúšťajú a filtrujú , takže napájacie napätie sa dostáva k počítaču v podstate vo svojej pôvodnej podobe ( vrátane menšieho kolísania úrovne a pod ) . Vlastné napätie tieto zdroje “ vyrábajú “ len v čase, keď úroveň štandardného napätia nie je v zadaných medziach alebo v prípade úplného výpadku . Čím je taký zdroj kvalitnejší , tým viac sa priebeh ním vyrobeného napätie podobá sinusovce . Zdroje určené pre náročné použitie potom pracujú tak , že napájacie napätie vytvárajú neustále , takže odstraňujú aj prípadné kolísanie úrovne napájacieho napätia .

Čo sa týka komfortu obsluhy a poskytovaných funkcií , najnižšou úrovňou je zvuková a svetelná signalizácia výpadku štandardného napájacieho napätia . Tá je ponúkaná vždy . Takže napríklad používateľ pracujúci na počítači napájanom z UPS – ky v prostredí operačného systému MS DOS sa dozvie o výpadku napájania zrejme vďaka jej pískanie . Asi bude ešte chvíľu pracovať s nádejou , že výpadok bude rýchlo odstránený . Ak však pískanie neprestane , mal by ukončiť svoju prácu a vypnúť počítač . Tak prekoná výpadok napájania bez všetkých nepriaznivých dôsledkov .

Často sú užívateľovi k dispozícii aj informácie o stave nabitia akumulátorov , o odoberanom výkonu alebo aspoň o prekročenie povolených hraníc . V ideálnych prípadoch možno dokonca sledovať činnosť zdroja na diaľku , ovládať ho a naopak , na základe informácií , ktoré zdroj poskytuje , je možné automaticky ukončovať činnosť počítača . Tieto funkcie však spravidla vyžadujú spustenie špeciálnych programov a sú k dispozícii len pre niektoré operačné systémy ( napr. UNIX , NetWare ) .

Za nevyhnutné sa dá považovať použitie kvalitných zdrojov UPS k ochrane serverov v prostredí počítačových sietí . Napríklad u serverov NetWare možno bežnými prostriedkami dosiahnuť stav , kedy v prípade výpadku napájania server automaticky bez zásahu obsluhy istú zadanú dobu počká , či nebude napájanie obnovené , a ak sa tak nestane , rozošle všetkým ešte pracujúcim užívateľom výzvu na ukončenie činnosti , niekoľkokrát ju zopakuje , a potom sám korektne ukončí svoju činnosť .

Produkty firmy APC

Výrobou zdrojov UPS sa zaoberá mnoho firiem , ako príklad možno menovať firmy APC , Best Power Technology , Fairstone , Inovatec , VICTRON apod Ja osobne mám najviac skúseností s výrobkami firmy APC ( American Power Conversion ) , a preto by som sa tu v rámci konkretizovanie informácií o svete zdrojov UPS , spomenul práve o nich .

Firma APC vyrába nasledujúce rady zdrojov UPS :
– Back – UPS
– Smart – UPS
– Matrix – UPS
– Line – R

Zdroje radu Back – UPS predstavujú jednoduchší a lacnejší variant . Sú vybavené signalizáciou výpadku napájania , vybitia batérií a preťaženia výstupu . Dodávajú sa modely s výkonom 250 , 400 , 600 , 900 a 1250 VA . V rámci uvedenej radu sa možno stretnúť nielen so štandardným prevedením , ale aj s prevedením EC a Pro . Zdroje Back – UPS EC majú navyše možnosť užívateľskej výmeny akumulátorov a poskytujú ochranu proti prepätiu . Prevedenie Back – UPS Pro predstavuje v súčasnosti najdokonalejšie riešenie v rámci tejto rady , je totiž vybavené aj regulátorom napätia .

Rad Smart – UPS predstavuje vyšší typ záložných zdrojov , ktoré ponúkajú rad ďalších významných funkcií . Na svojom výstupe poskytujú čistú sínusovku , majú skrátené prechodové stavy , ponúkajú kvalitnejšie filtráciu a disponujú regulátorom napätia . Napríklad ešte ani pri poklese vstupného napätia na 160 V nemusí prepínať na prevádzku z akumulátorov . Zdroje tohto radu sú určené predovšetkým pre ochranu citlivých elektronických zariadení a sieťových serverov . Ich kvality vyniknú predovšetkým v prípade ochrany serverov v spolupráci s programom PowerChute . V tejto rade je navyše zaradený aj model s výkonom 2000 VA .

Technicky najdokonalejším a najvýkonnejším riešením sú produkty radu Matrix – UPS . Tieto zdroje sú určené na ochranu zariadenia , u ktorých sa vyžaduje nepretržitú prevádzku . Uvedené zdroje teda umožňujú výmenu akumulátorov priamo za chodu chránených zariadení . Sú k dispozícii modely s výkonom 3000 a 5000 VA .

Ako posledný sa uvádza niekoľko Line – R . V tomto prípade sa v podstate nejedná o zálohovacie zdroje , tieto zariadenia totiž neobsahujú akumulátory . Sú to v skutočnosti len stabilizátory napätia . Napriek tomu však korigujú v širokom rozsahu podpätia a prepätia , odstraňujú napäťové špičky a filtrujú rušenia . Sú dodávané v prevedení pre 600 a 1250 VA .

Popri uvedených technických prostriedkov je potrebné sa na tomto mieste spomenúť ešte o jednom dôležitom produkte firmy APC , a síce o programe PowerChute . Tento program spolupracuje so spomínanými záložnými zdrojmi a v prostredí systémov NetWare , UNIX , OS / 2 , Windows NT a LANtastic je schopný zabezpečiť úplnú automatickú obsluhu výpadkov napájania ( uzavretie rozpracovaných súborov , ukončenie činnosti systému apod ) . Pri použití zdrojov Smart – UPS a Matrix – UPS možno navyše testovať v pravidelných intervaloch správnu činnosť zdroja , merať napätie a stupeň nabitia akumulátorov , upozorňovať obsluhu na nutnosť ich výmeny , zachytávať priebeh napätia v čase atď

Domáce použitie zdrojov UPS

Cenové úrovne najlacnejších typov záložných zdrojov ( rádovo 5000 , – Sk ) už umožňujú , aby o ich kúpe uvažovali užívatelia ik ochrane svojich domácich PC . Popri tom , že potom budú mať svoj ​​počítač a dáta chránené spôsobom , ako tu bolo uvedené , možno uvažovať aj o ďalších možnostiach využitia týchto zdrojov ( keď už sú kúpené ) . Zrejme výhodné môže byť ich využitie aj na trvalé napájanie rôznych videomagnetofóny , telefónnych záznamníkov , číslicových hodín apod , predovšetkým ich lacnejších variantov , ktoré majú často tú necnosť , že pri výpadku napájania všetko zabudnú a užívateľ je teda musia znovu a znovu nastavovať . V situácii , kedy sú už bežne na trhu aj nízkopríkonové žiarivky ( napr. príkon 7 W a svieti ako žiarovka 40 W ) , sa ponúka aj využitie týchto záložných zdrojov k realizácii kvalitného núdzového osvetlenia v byte .

 

Autor: Oldřich Přichystal

UTP, FTP a STP káble

Krútená dvojlinka je tvorená pármi vodičov , ktoré sú po svojej dĺžke pravidelným spôsobom skrútené a následne sú do seba zakrútené aj samy výsledné páry ( anglicky: twisted , odtiaľto tiež twisted pair , či skrátene “ twist “ ) . Používa sa v telekomunikáciách a počítačových sieťach.

Oba vodiče sú v rovnocennej pozícii ( aj v tom zmysle , že žiadny z nich nie je spájaný s krajinou alebo s kostrou ) , a preto krútená dvojlinka patrí medzi tzv symetrická vedenia .

Skrútenie vodičov vylepšuje elektrické vlastnosti kábla . Minimalizujú sa takzvané presluchy medzi pármi a znižuje sa interakcia medzi dvojlinkou a jej okolím. Znamená to, že je obmedzené vyžarovanie elektromagnetického žiarenia do okolia i jeho príjem z okolia.

Vychádza sa z princípu elektromagnetickej indukcie . Dva paralelné vodiče sa správajú ako anténa : pokiaľ je nimi prenášaný striedavý signál , vyžarujú do svojho okolia elektromagnetické vlny . Konkrétny efekt takéhoto vyžarovania samozrejme závisí na mnohých faktoroch ( frekvenciu signálu , fyzickom prevedení súbežných vodičov atď ) , ale pri prenosových rýchlostiach dnešných počítačových sietí efekt vyžarovania nie je už zďaleka zanedbateľný .

Efekt „vyžarujúca anténa“ sa  výrazne zníži tým, že sa obidva vodiče medzi sebou pravidelne skrútia. Ak je výsledná miera vyžarovania krútenej dvojlinky stále  príliš vysoká, potom musíme miesto netienenej krútenej dvojlinky ( UTP , Unshielded Twisted Pair ) použiť  tienenú dvojlinku ( STP ) , ktorá vďaka svojmu tienenie vykazuje nižšiu mieru vyžarovania .

V bežnej praxi teda nájdete káble s označením:
UTP – netienená krútená dvojlinka
FTP – tienená krútená dvojlinka – tienenie je až okolo všetkých párov kábla
STP – tienená krútená dvojlinka – každý pár káblov je tienený zvlášť

Volanie poplachového zariadenia na mobil

Takmer všetky profesionálne zabezpečovacie systémy sú navrhnuté tak, aby mohli informovať pult centrálnej ochrany (PCO) v prípade nebezpečenstva. No väčšina z nich to zabezpečuje cez pevnú telefónnu linku (PSTN). Kto pevnú telefónnu linku v objekte nemá, môže použiť externú GSM bránu, ktorá ju nahradí. V tomto prípade váš alarm poplach odovzdá na PCO, alebo vás prezvoní, poprípade prehraje do telefónu krátky hlasový odkaz.
Ďalšia možnosť je použiť poplašnú ústredňu s integrovaným GSM modulom, alebo použiť externý GSM komunikátor. Obe riešenia sú dobré.
Pri odbornej montáži sa nastaví konfigurácia podľa priania zákazníka. Bezpečnostní analytici doporučujú, aby bol systémy nainštalovaný s prepojením na centrálnou monitorovaciu stanicu alebo PCO.

UNISEP alarm „Môže môj domáci alarm volať na môj mobil?“ [http://www.unisep.sk/faq-casto-kladene-otazky/]. FAQ často kladené otázky. 17-8-2013.

Niečo na zamyslenie:
Aj keď si môžem veriť, že vždy nosím mobil pri sebe, pravdepodobne ho občas nemám. Napríklad ak sa idem osprchovať, vykúpať, pokosiť trávnik, alebo sa zapájam do nejakej inej činnosti, ktorá mi bráni vypočuť alebo prijať hovor. Prezvonenie od môjho alarmu mi poskytuje veľmi málo informácií o povahe poplachu. Ak sa zlodej vláme, keď som doma, bude systém volať cez pevnú linku, na môj mobil znemožní mi volanie o pomoc (alebo mám dva mobily?). Pýtam sa sám seba, čo chcem počuť na druhom konci linky: Operátora s otázkou, či je všetko v poriadku, alebo môj zabezpečovací systém ako hovorí, píp píp ………….píp. Na druhej strane – doba je zlá a za pripojenie na PCO sa pravidelne platí.

Ak ste si nevybrali profesionálne sledovanie, má tieto možnosti (doporučujem poslednú):

 1. Jednoducho použiť systém ako miestny alarm s hlasitou sirénou s cieľom zastrašiť votrelcov a upozorniť susedov alebo okoloidúcich.
 2. Využije hlasové vytáčanie, ktoré bude volať niekoľko telefónnych čísiel (je jedno či mobilných, alebo na klasickú telefónnu linku) a prehrávať hlasové správy o poplachu.
 3. Použije univerzálny GSM komunikátor, ktorý vykoná to isté čo v bode 2. Naviac má možnosť poslať SMS správu o poplachu, ale aj o stave napájania, zapnutom alebo vypnutom strážení, atď.
 4. Použije GSM GPRS komunikátor vyrobený priamo k príslušnej zabezpečovacej ústredni. V tomto prípade zákazník získa celú škálu užitočných funkcií ako napríklad:
  • Prenos správ na PCO sa správy prenáša hlasovým kanálom ako vo formátoch 4/2 tak AdemcoCID.
  • SMS – informácie o stave POPLACH, ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ, PORUCHA, OBNOVA.
  • Do textu SMS sa prenesú názvy podsystémov, zón a užívateľov prevzaté z ústredne (klávesníc).
  • Pomocou siete GPRS je možný prenos dát medzi ústredňou a programom napr. BabyWare alebo NEWARE.
  • Zabezpečenými SMS správami možno ústredňu ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ.

Poruchy siete

Pôvod zdrojov porúch (rušení) elektrickej siete môže byť v inštalácii      objektu (preťaženia, rušenia atď.) alebo v napájacej sieti (búrky,      manipulácia so spínacími prvkami, atď.). Či sú poruchy elektrickej siete vo      forme mikro výpadkov, podpätia, prepätia alebo úplneho výpadku napájania,      môžu spôsobovať rôzne následné procesy s dopadom na bezpečnosť osôb a      ochranu zariadení (strata dát, poškodenie zariadení atď.).

Hlavné druhy rušení pôsobiacich na napájaciu sieť

charakteristika napájacej siete príčiny dôsledky
napájacia sieť nn sústava sínusové napätie – napätie: 400 V +/-10% – frekvencia: 50 Hz +/- 5%

pokles napätia             (brownouts) Pokles napätia napájacej siete

náhle zníženie napätia (10 – 100 % menovitej hodnoty) v trvaní od 10 ms až do niekoľko sekúnd atmosférické javy, zmeny zaťaženia, skraty v rozvodoch shutdown strojov, nesprávna činnosť hardware a strata počítačových dát
výpadky napätia             (blackouts) Výpadok napájacej siete úplna strata napätia na dobu:

mikrovýpadky <= 10 ms.
krátke výpadky 10 ms. až 300 ms.
dlhé výpadky > 300 ms
atmosférické javy, spínanie, poruchy, práce na nn rozvodoch závisí od dĺžky trvania:             shutdown strojov, strata počítačových dát, zastavenie výroby
spínacie prepätia Spínacie prepätia krátkodobo zvyšuje amplitúdu napätia (menej ako 1 min.) spínanie istiacich prvkov, rozbeh motorov prehrievanie a predčasné starnutie zariadení

spínacie prepätie – prechodné (impulzy)

náhle, značné zvýšenie napätia na veľmi krátky čas (podľa štandardov impulz napätia v nn dosiahne amplitúdu 6 kV za 1,2 m s atmosférické javy (búrky) trvalé poškodenie zariadení, zrýchlené starnutie alebo zlyhanie prvkov, prieraz izolácie.
kolísanie frekvencie frekvencia je          garantovaná v rozsahu +/- 5% menovitej (50 Hz) regulácia generátora nesúlad s toleranciami          niektorých počítačov alebo hardware prvkov (spravidla +/- 1 %), strata          dát počítačov
vyššie          harmonické vyššie harmonické s          frekvenciami, ktoré sú násobkami základnej frekvencie (50 Hz) sú          superponované na normálnej sínusovej vlne (základnej harmonickej) magnetické jadrá          elektrických strojov (motory, transformátory naprázdno atď.), spínané          zdroje, oblúkové pece predimenzovanie          hardware, prehrievanie, rezonancia s kondenzátormi, poškodenie zariadení          (transformátory)
elektromagnetická          kompatibilita rušenie          elektromagnetického a elektrostatického pôvodu v priestore a vo vodičoch spínanie výkonových          polovodičových prvkov (tranzistory, tyristory, diódy, atď.),          elektrostatické vybíjanie poruchy funkcie a          prevádzky zariadení

   porada