Novostavba pred dokončením

Najmä pred ukončením stavby, keď sa už v dome nachádzajú rôzne hodnotné predmety ako napríklad bojler, vykurovací kotol (veľmi obľúbený artikel vlamačov), sanita. Pri nestráženej stavbe to je „ľahká korisť pre zlodejov“!

Zlodeji často nepohrdnú ani práve osadenými plastovými oknami a dverami, hlavne pokiaľ sú len „zapenené“ a čakajú na obmurovanie.

Títo podnikavci majú svojich informátorov, ktorí dajú „echo“, kde práve priviezli kotol, bojler, atď.. A tak sa často stáva, že spomenuté zariadenie odmontujú ešte skôr, ako ho spustia do prevádzky.

Na rozostavanú stavbu sa dá pomerne ľahko vniknúť. Aj keď je zabezpečovacie zariadenie v projektovej dokumentácii, nemontuje sa preto, lebo lebo nie sú dokončené omietky, alebo fasáda.

Obozretnejší si nechávajú v tom čase na novostavbe bývať nejakého „dobrovoľníka“, ktorý má zlodejov vyplašiť, poprípade zavolať políciu. Ale často sa to necháva na náhodu s argumentom „veď mňa ešte nikdy nikto nevykradol“.

Máme pre Vás riešenie! Nechajte si nainštalovať zabezpečovacie zariadenie v predstihu. Samozrejme ide o čiastočnú inštaláciu. Na svoje miesto pôjde len poplašná ústredňa s GSM komunikátorom, klávesnica zabalená v ochrannom obale a zopár pohybových detektorov, ktoré sa nasadia tak, aby pokryli predpokladanú trasu, ktorou musí páchateľ prejsť pri obzeraní si koristi.
A na záver sa nainštaluje externá zálohovaná siréna (má vlastný zdroj, ten spustí alarm aj keď sa preruší napájanie). Siréna sa namontuje tak, aby sa dala predsunúť po zateplení a omietnutí fasády.
Už prítomnosť samotnej externej sirény má dostatočný psychologický efekt. Zlodejovi napovie, že „tu to nebude také ľahké“.

V cenovej ponuke pre novostavby firma UNISEP alarm už ráta s tým, že systém sa namontuje akoby dvakrát. Najprv preventívne a potom „naostro“. Nemusíte mať obavy, cena za inštaláciu nebude preto dvojnásobná. Tých 10% z ceny je stále menej, ako poistenie rozostavaného, neobývaného domu, alebo cena odcudzených spotrebičov.

Pamätajte! Žiadne zabezpečenie (okrem strážnej služby na objekte) nezaručí na 100%, že do stavby nemôže vniknúť zlodej, ale určite ju nevykradne celú. Prax napovedá, že veľká väčšina páchateľov sa vzdá svojho úmyslu, keď sa spustí alarm.

Miroslav Richter
UNISEP alarm

Ako je to s FPS

Niečo z YOUTUBE

Pre porovnanie

Akumulátory AGM VRLA vydržia až 15 rokov

Tento popis by mohol začínať dlhým zoznamom technických vylepšení akumulátorov Panasonic, vďaka ktorým si vybudovali stabilné miesto na špici vývoja v tejto oblasti (AGM, expandovaná pozitívna mriežka, aditíva pre regeneráciu z hlbokého vybitia, samozhášavý materiál kontajnera,…).

To sú však veci, ktoré si môžete rýchlo overiť z dostupných zdrojov na internete alebo ešte lepšie od spokojných užívateľov. Namiesto toho vám preto radšej prinášame zopár rád pre používanie VRLA/ SLA akumulátorov aby slúžili čo najdlhšie:

● batérie je možné nabíjať viacerými spôsobmi, ale medzi najosvedčenejšie patrí „constant voltage/ limited current“, t.j. dodržanie max. 2,45V/ článok a obmedzenie prúdu. Tomu odpovedá napätie 14,7V pri 12V batérii a max. prúd 0,4CA. Toto je vhodné pri takzvanom cyklickom používaní (cycle use)

● pri stálom napojení na zdroj napätia by napätie na článok nemalo presiahnuť 2,3V čomu odpovedá 13,8V pri 12V batérii. Obmedzenie prúdu by malo byť nastavené na 0,15CA

● životnosť batérie výrazne rastie s klesajúcou teplotou, t.j. je veľmi dôležité umiestniť batériu čo najďalej od zdroja tepla (transformátor,…)

● počet cyklov (a tým aj životnosť batérie) je veľmi silno závislá na stupni vybitia pred ďalším nabíjaním. Závislosť je tak silná, že napr. pri vybíjaní na 50% dosiahne štandardný akumulátor životnosť cca 500 cyklov, zatiaľ čo pri vybití o 30% (zachová si 70% pôvodnej kapacity) je počet cyklov takmer 1200 (!). Z toho vyplýva, že voľba vhodnej kapacity je kľúčová z hľadiska dosahovanej životnosti v danom zariadení. Najmä pri zariadeniach, kde je akumulátor každodenne vybíjaný/ nabíjaný môže vhodný akumulátor (s vyššou kapacitou) výrazne predĺžiť dobu životnosti (a teda minimalizovať náklady na jeho výmenu).

● ak je to možné vyhnite sa používaniu akumulátora na 100% vybitie (tzv. hlboké vybitie – deep discharge). Akumulátory Panasonic síce zvládajú aj takéto stavy a obsahujú aditíva pre úspešné obnovenie zo stavu hlbokého vybitia ale takéto používanie výrazne skracuje životnosť akumulátora (cca 200 cyklov).

● reálna kapacita akumulátora (množstvo energie, ktoré z neho dostaneme) veľmi silno závisí od vybíjacieho prúdu. 100% kapacity dosiahneme pri prúde 0,05CA/ 20°C. Pri prúde 0,25CA je to cca 75% kapacity a prúde 1CA je to len cca 55%. Tento fakt tiež hovorí za dostatočné dimenzovanie akumulátora. Zvlášť v aplikáciách s relatívne vyšším odberom (cca >0.05CA) získame napr. použitím akumulátora s o 50% vyššou kapacitou vo výsledku akumulátor, ktorého kapacita „vzrastie“ o viac než 50% (vďaka relatívne menšiemu zaťaženiu takéhoto akumulátora pri vybíjaní). Výsledný relatívne menší vybíjací prúd a menší stupeň vybitia v každom cykle výrazne prispejú k dlhšej životnosti.

● kapacita akumulátora závisí aj od teploty. Rozdiel medzi kapacitou pri +20 vs -10°C je cca -25%.

● vypínacie (cut-off) napätie pri ktorom je potrebné akumulátor odpojiť je výrazne závislé na vybíjacom prúde (pri vyššom sa zmenšuje). Preto je dobré nastaviť ochranu proti hlbokému vybitiu v závislosti na predpokladanom max. odoberanom prúde.

Hore uvedené hodnoty platia pre štandardné akumulátory Panasonic. V ponuke spoločnosti Panasonic však nájdeme aj typy s extra dlhou životnosťou ako aj tzv. „Power“ typy vhodné pre zariadenia s veľkým odberom (UPS,…). Skladom držíme niekoľko vybraných typov akumulátorov Panasonic a na objednávku vám vieme dodať akýkoľvek iný typ. Detailné informácie o používaní a prehľad portfólia Panasonic nájdete v dokumente VRLA Handbook.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na adrese info@soselectronic.sk.

 

Výhody / vlastnosti:

 1. špičkové VRLA akumulátory s dlhou životnosťou (6-15 rokov)
 2. 70 rokov skúseností v tejto oblasti
 3. veľmi nízke samovybíjanie (nízka spotreba v tzv. trickle režime)
 4. každý akumulátor je individuálne testovaný a nabitý na 100%
 5. AGM technológia (absorbed glass mat)
 6. vysoká kapacita
 7. vysoká bezbečnosť aj na konci životnosti
 8. výborná odolnosť aj hlbokému vybitiu
 9. kontajner zo samozhášavého materiálu UL-94/V0
 10. dostupné aj špecializované typy s extra dlhou životnosťou a s vysokým vybíjacím prúdom
 11. za bežných podmienok nedochádza k vzniku žiadnych plynov
 12. veľmi nízky rozptyl parametrov (výhodné najmä pri sériovom zapojení)
 13. výroba šetrná k životnému prostrediu aj k zdraviu pracovníkov

 

Článok bol publikovaný 25.11.2013 zdroj SOS distribúcia elektronických súčiastok.

Použitie biometrických údajov v dochádzkovom systéme.

Ochranu osobných údajov od 1.7.2013 upravuje nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nahradil zákon č. 428/2012 Z. z.).

Podľa § 4 ods. 3  písm. f) biometrickým údajom je osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná; biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny,

Podľa § 13 ods. 5 prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať biometrické údaje len vtedy, ak je to primerané účelu spracúvania a nevyhnutné na jeho dosiahnutie a ak

a) to prevádzkovateľovi vyplýva výslovne zo zákona,

b) dotknutá osoba dala na spracúvanie písomný alebo inak hodnoverne preukázateľný súhlas,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa § 10 ods. 3 písm. b), alebo

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely podľa § 10 ods. 3 písm. g).

(§ 10 ods. 3 písm. g): spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany; to neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona.

Podľa § 13 ods. 6 Primeranosť, nevyhnutnosť a právny základ spracúvania biometrických údajov podľa odseku 5 písm. b) až d) posudzuje úrad v konaní podľa § 37 až 39.“

(pozn. § 37 až 39 zákona – osobitná registrácia informačného systému)

Z tohto hľadiska Úrad na ochranu osobných údajov rozhodne, či prevádzkovateľ informačného systému môže zbierať o zamestnancoch biometrické údaje, pričom úrad posúdi primeranosť nevyhnutnosť a právny základ spracovania.

V minulosti Úrad nepovoľoval (a zakazoval spracovanie biometrických údajov zamestnancov). Výnimka bola v prípade citlivých, osobitne chránených objektov, vyhradených priestorov alebo prístupu do technických zariadení, či prístrojov s vysokou mierou rizika (napr. jadrová elektráreň, bankové trezory).

Vo väzbe na položenú otázku možno odpovedať, že zamestnávateľ nesmie viesť evidenciu dochádzky na základe biometrických údajov. Uvedené by musel povoliť Úrad na ochranu osobných údajov (+museli by byť splnené podmienky, že je to primerané účelu spracúvania a nevyhnutné na jeho dosiahnutie, atď.)
 

Prevzaté z eNOVINY.sk

 
Pozrite si aj toto!

Poruchy siete 2

Na čo sa zamerať pri voľbe UPS

Článok uvádza základné informácie týkajúce sa napájanie počítačov PC elektrickou energiou , problémy s tým spojené a možné riešenia .

Väčšina užívateľov PC už asi niekedy zažila ten nepríjemný pocit , keď sedí pri počítači , zaujato pracujú a zrazu z ničoho nič počítač zhasne a stíchne . Prvé podozrenie pri pohľade na temnú obrazovku býva , že “ vypli elektrinu “ , a väčšinou je to pravda . Nepríjemné je , že potom, čo je dodávka elektriny obnovená a počítač znova zapnut , užívateľ spravidla zistí , že v počítači nemá všetky dáta, ktoré do neho pred výpadkom vložil . Takže si zrejme prvýkrát uvedomí , že napájanie PC vyžaduje asi niečo viac , než len zasunúť zástrčku prívodnej šnúry do zásuvky na stene . Tento článok by mal poskytnúť pre spomínané úvahy isté vodítko .

Poruchy v napájaní

Problematika napájania PC je však trochu zložitejšie , než obyčajné výpadky napájania . Javov , ktoré nepriaznivo ovplyvňujú napájanie počítača , totiž existuje celý rad . K tým hlavným patrí rušenia , napäťové špičky , krátkodobé prepätia a dočasné , dlhodobé či úplné výpadky napájacieho napätia .

Rušenie ( noise ) je v podstate parazitné elektromagnetický signál , ktorý sa nejakým spôsobom indukoval do napájacej siete . Prejavuje sa zmenou tvaru sínusovky napájacieho napätia , na osciloskopu možno vidieť , že sínusoida v tomto prípade stráca svoju hladkú podobu . Uvedený jav je spôsobovaný činnosťou vysielačov a rôznych priemyselných zariadení . Môže mať dočasný alebo aj trvalý charakter . Rušenie spôsobuje náhodné chyby v činnosti programov a zmeny v dátach uložených v pamäti počítača .

V prípade napäťové špičky ( spike ) sa jedná o ihlový impulz , ktorý sa objaví na sinusovce napájacieho napätia . Býva vyvolaný blízkym úderom blesku , prepínaním vetví v elektrorozvodnej sieti apod Môže v počítači spôsobiť stratu dát alebo zničenie niektorých súčiastok alebo celých obvodov .

Ako krátkodobé prepätia ( surge ) je označované krátke zvýšenie napájacieho napätia . Táto situácia vzniká napríklad pri vypnutí blízko umiestnených výkonných elektrických motorov ( klimatizácia , výťahy ) . Uvedený jav vedie k znižovaniu životnosti alebo až k prípadnému zničeniu hardvérových súčastí počítača .

Dočasný pokles napätia ( sag ) je predstavovaný krátkodobým zmenšením hodnoty napájacieho napätia . Dochádza k nemu pri zapnutí zariadenia s vysokým odberom , ako sú napríklad laserové tlačiarne alebo kopírky . Môže spôsobiť neočakávané ukončenie činnosti počítačového programu . Spravidla nehrozí priamym zničením súčasťou počítača , môže však skracovať ich životnosti ( predovšetkým motorčekov ) .

Obdobné účinky má aj dlhodobý pokles napätia ( brownout ) , čo je zmenšenie hodnoty napájacieho napätia po dlhú dobu . Túto poruchu spôsobuje predovšetkým poddimenzovaniu a trvalé preťaženie elektrických rozvodných okruhov .

Všeobecne sa za nebezpečné hodnoty považujú špičky vyšší ako 100 % nominálnej hodnoty napájacieho napätia , prepätia vyšší ako 10 % a poklesy napätia o viac než 20 % .

Až na konci tohto zoznamu sa dostávame k tomu , čím som začal , a síce k úplnému výpadku napätia ( blackout ) . V takom prípade sa jedná o totálnu stratu napájania, ktorá býva zavinená poruchou v elektrárni , v rozvodni , v transformačnej stanici alebo najčastejšie vyhodenými poistkami v miestnej rozvodnej skrini . Táto udalosť vedie k okamžitému zastaveniu činnosti počítača , pričom bežného užívateľa spravidla najviac bolí totálna strata dát , ktorá bola práve uchovávaná v operačnej pamäti počítača . Ak však takáto udalosť postihne server siete , potom nielen že končí okamžite svoju prácu všetci užívatelia , ktorí sú na ňom závislí a ich posledná práca je v nedefinovanom stave , ale niekedy dochádza ik narušeniu súborového systému alebo dokonca samotného operačného systému servera , čo v najhorších prípadoch vedie až k nutnosti jeho nového vygenerovania .

možné ochrany

Z toho , čo som doteraz uviedol , je asi zrejmé , že napájanie počítača nie je úplne bezproblémová záležitosť . Takže sa ponúka otázka, čo s tým dá robiť. Na ňu sa pokúsim teraz odpovedať .

Začnem od toho najjednoduchšieho a preto sa vrátim opäť k úvodnej situácii s výpadkom napájania . Aj bežný užívateľ , ktorý nemá zatiaľ vybavené svoje PC žiadnymi ( ďalej uvedenými ) ochranami , môže svojím vhodným správaním zmenšiť škody , ktoré spôsobujú výpadky siete . Ako som už uviedol , hlavnou škodou je v tomto prípade strata práve spracovávaných dát . Niekedy to môže byť veľmi nepríjemné , pretože sa môže jednať o stratu niekoľkohodinovej práce . Takže na tomto mieste možno výrazne odporučiť priebežné ukladanie spracovávaných dát . Ako príklad by som uviedol prácu s editorom T602 , kedy je vhodné občas text , ktorý je už vytvorený , uložiť na pevný disk , z ktorého sa už dáta pri výpadku nestratia . V spomínanom editora k tomu slúži funkcia “ Uloženie “ a horúca klávesa F2 . Túto možnosť ponúka všetky mne známe textové editory a vôbec väčšina aplikačných programov . Sám môžem naviac odporučiť nevyužívať automatické ukladanie dát v pravidelných intervaloch (čo mnohé aplikácie tiež ponúkajú ) , ale rozhodovať o okamihu ukladaní sám . Užívateľ potom síce musí na túto činnosť pamätať , ale ak vykonáva ukladanie vždy po dokončení ucelené časti práce ( napr. po vykonaní opráv celej kapitoly ) , nemá problémy so zisťovaním , čo už je vlastne v zachránených dátach vykonané a čo ešte nie .

Pozornosť si tiež zasluhuje výber zásuvky , do ktorej počítač pripojíme . Obvykle nie sú všetky pripojené na jediný elektrický okruh , pričom niektorý okruh môže byť vhodný viac a iný menej . Okruhom , ktoré sú preťažené , na ktorých dochádza často k výpadkom alebo ktoré sú zarušené , je lepšie sa vyhýbať .

Teraz si však už všimnime toho , aké technické prostriedky chrániace počítač pred poruchami v napájaní , sú k dispozícii . Asi najbežnejšie je použitie lišty s vstavaným odrušovacím filtrom . Spomínaný filter neprepúšťa vyššie kmitočty a odstraňuje teda rušenie , ktoré je eventuálne naindukovanou na napájacom napätí . Tento prostriedok chráni pred niektorými náhodnými chybami v činnosti počítača , proti výpadku napájania je však pochopiteľne úplne neúčinný .

Vyšší stupeň ochrany predstavujú prepäťové chrániče . Tie poskytujú ochranu pred napäťovými špičkami a prepätím . Tieto zariadenia zamedzujú priechodu špičiek či krátkodobých prepätia a v prípade dlhšie trvajúceho prepätia napájaná zariadenie dokonca odpojí . Bežne sú k dispozícii vo forme vhodnej pre montáž do rozvádzačov .

Záložné zdroje

Teraz sa už konečne dostávame do oblasti prostriedkov , ktoré poskytujú ochranu aj pred výpadkami napájania . Sú to rôzne formy záložných zdrojov , počnúc špeciálnymi prídavnými doskami a končiac inteligentnými a na diaľku ovládateľnými zdroji UPS ( Uninterruptible Power Supply ) .

Spomínané prídavné dosky predstavujú zaujímavú možnosť riešenia problému s výpadkami napájania . Ak takáto situácia nastane , dokáže táto doska vďaka akumulátorom , ktoré má umiestnené priamo na sebe , udržať počítač ešte po krátku dobu v chode , a počas nej uložiť všetky potrebné informácie ( tzn. dáta z operačnej pamäte , procesora , videobufferu apod ) na pevný disk . Takže potom, čo je napájanie obnovené , môže doska uviesť počítač do rovnakého stavu , v akom bol tesne pred výpadkom . Ako príklad takéhoto prostriedku možno uviesť prídavnú dosku LCS – 1800 UPS Card firmy Longshine .

Problémy s výpadkami napájania sa však u nás už bežne rieši pomocou plnohodnotných záložných zdrojov UPS . Ide o neveľké jednotky vybavené akumulátory a príslušnou elektronikou , ktoré sa zapájajú medzi elektrickú zásuvku na stene a napájaný počítač a v prípade výpadku napájania dodávajú po určitú dobu elektrickú energiu samy . Líšia sa medzi sebou jednak výkonom , ktorý sú schopné dodávať , jednak kvalitou a presnosťou výstupného napätia a tiež komfortom obsluhy a rozsahom funkcií , ktoré poskytujú .

Z hľadiska výkonu bývajú tieto zdroje bežne k dispozícii vo variantoch od 250 VA vyššie . V tejto súvislosti je významný nielen výkon , ktorý sú schopné poskytnúť , ale aj doba, po ktorú je tento výkon zaistený . Bežne sa dá očakávať , že spomínané zdroje zaručujú dodávku menovitého výkonu po dobu cca 10 min .

Kvalita výstupného napätia je daná zabudovaným princípom činnosti zdroja . Jednoduchšie typy pracujú tak , že po dobu, kedy je k dispozícii bežné sieťové napätie , toto napätie len prepúšťajú a filtrujú , takže napájacie napätie sa dostáva k počítaču v podstate vo svojej pôvodnej podobe ( vrátane menšieho kolísania úrovne a pod ) . Vlastné napätie tieto zdroje “ vyrábajú “ len v čase, keď úroveň štandardného napätia nie je v zadaných medziach alebo v prípade úplného výpadku . Čím je taký zdroj kvalitnejší , tým viac sa priebeh ním vyrobeného napätie podobá sinusovce . Zdroje určené pre náročné použitie potom pracujú tak , že napájacie napätie vytvárajú neustále , takže odstraňujú aj prípadné kolísanie úrovne napájacieho napätia .

Čo sa týka komfortu obsluhy a poskytovaných funkcií , najnižšou úrovňou je zvuková a svetelná signalizácia výpadku štandardného napájacieho napätia . Tá je ponúkaná vždy . Takže napríklad používateľ pracujúci na počítači napájanom z UPS – ky v prostredí operačného systému MS DOS sa dozvie o výpadku napájania zrejme vďaka jej pískanie . Asi bude ešte chvíľu pracovať s nádejou , že výpadok bude rýchlo odstránený . Ak však pískanie neprestane , mal by ukončiť svoju prácu a vypnúť počítač . Tak prekoná výpadok napájania bez všetkých nepriaznivých dôsledkov .

Často sú užívateľovi k dispozícii aj informácie o stave nabitia akumulátorov , o odoberanom výkonu alebo aspoň o prekročenie povolených hraníc . V ideálnych prípadoch možno dokonca sledovať činnosť zdroja na diaľku , ovládať ho a naopak , na základe informácií , ktoré zdroj poskytuje , je možné automaticky ukončovať činnosť počítača . Tieto funkcie však spravidla vyžadujú spustenie špeciálnych programov a sú k dispozícii len pre niektoré operačné systémy ( napr. UNIX , NetWare ) .

Za nevyhnutné sa dá považovať použitie kvalitných zdrojov UPS k ochrane serverov v prostredí počítačových sietí . Napríklad u serverov NetWare možno bežnými prostriedkami dosiahnuť stav , kedy v prípade výpadku napájania server automaticky bez zásahu obsluhy istú zadanú dobu počká , či nebude napájanie obnovené , a ak sa tak nestane , rozošle všetkým ešte pracujúcim užívateľom výzvu na ukončenie činnosti , niekoľkokrát ju zopakuje , a potom sám korektne ukončí svoju činnosť .

Produkty firmy APC

Výrobou zdrojov UPS sa zaoberá mnoho firiem , ako príklad možno menovať firmy APC , Best Power Technology , Fairstone , Inovatec , VICTRON apod Ja osobne mám najviac skúseností s výrobkami firmy APC ( American Power Conversion ) , a preto by som sa tu v rámci konkretizovanie informácií o svete zdrojov UPS , spomenul práve o nich .

Firma APC vyrába nasledujúce rady zdrojov UPS :
– Back – UPS
– Smart – UPS
– Matrix – UPS
– Line – R

Zdroje radu Back – UPS predstavujú jednoduchší a lacnejší variant . Sú vybavené signalizáciou výpadku napájania , vybitia batérií a preťaženia výstupu . Dodávajú sa modely s výkonom 250 , 400 , 600 , 900 a 1250 VA . V rámci uvedenej radu sa možno stretnúť nielen so štandardným prevedením , ale aj s prevedením EC a Pro . Zdroje Back – UPS EC majú navyše možnosť užívateľskej výmeny akumulátorov a poskytujú ochranu proti prepätiu . Prevedenie Back – UPS Pro predstavuje v súčasnosti najdokonalejšie riešenie v rámci tejto rady , je totiž vybavené aj regulátorom napätia .

Rad Smart – UPS predstavuje vyšší typ záložných zdrojov , ktoré ponúkajú rad ďalších významných funkcií . Na svojom výstupe poskytujú čistú sínusovku , majú skrátené prechodové stavy , ponúkajú kvalitnejšie filtráciu a disponujú regulátorom napätia . Napríklad ešte ani pri poklese vstupného napätia na 160 V nemusí prepínať na prevádzku z akumulátorov . Zdroje tohto radu sú určené predovšetkým pre ochranu citlivých elektronických zariadení a sieťových serverov . Ich kvality vyniknú predovšetkým v prípade ochrany serverov v spolupráci s programom PowerChute . V tejto rade je navyše zaradený aj model s výkonom 2000 VA .

Technicky najdokonalejším a najvýkonnejším riešením sú produkty radu Matrix – UPS . Tieto zdroje sú určené na ochranu zariadenia , u ktorých sa vyžaduje nepretržitú prevádzku . Uvedené zdroje teda umožňujú výmenu akumulátorov priamo za chodu chránených zariadení . Sú k dispozícii modely s výkonom 3000 a 5000 VA .

Ako posledný sa uvádza niekoľko Line – R . V tomto prípade sa v podstate nejedná o zálohovacie zdroje , tieto zariadenia totiž neobsahujú akumulátory . Sú to v skutočnosti len stabilizátory napätia . Napriek tomu však korigujú v širokom rozsahu podpätia a prepätia , odstraňujú napäťové špičky a filtrujú rušenia . Sú dodávané v prevedení pre 600 a 1250 VA .

Popri uvedených technických prostriedkov je potrebné sa na tomto mieste spomenúť ešte o jednom dôležitom produkte firmy APC , a síce o programe PowerChute . Tento program spolupracuje so spomínanými záložnými zdrojmi a v prostredí systémov NetWare , UNIX , OS / 2 , Windows NT a LANtastic je schopný zabezpečiť úplnú automatickú obsluhu výpadkov napájania ( uzavretie rozpracovaných súborov , ukončenie činnosti systému apod ) . Pri použití zdrojov Smart – UPS a Matrix – UPS možno navyše testovať v pravidelných intervaloch správnu činnosť zdroja , merať napätie a stupeň nabitia akumulátorov , upozorňovať obsluhu na nutnosť ich výmeny , zachytávať priebeh napätia v čase atď

Domáce použitie zdrojov UPS

Cenové úrovne najlacnejších typov záložných zdrojov ( rádovo 5000 , – Sk ) už umožňujú , aby o ich kúpe uvažovali užívatelia ik ochrane svojich domácich PC . Popri tom , že potom budú mať svoj ​​počítač a dáta chránené spôsobom , ako tu bolo uvedené , možno uvažovať aj o ďalších možnostiach využitia týchto zdrojov ( keď už sú kúpené ) . Zrejme výhodné môže byť ich využitie aj na trvalé napájanie rôznych videomagnetofóny , telefónnych záznamníkov , číslicových hodín apod , predovšetkým ich lacnejších variantov , ktoré majú často tú necnosť , že pri výpadku napájania všetko zabudnú a užívateľ je teda musia znovu a znovu nastavovať . V situácii , kedy sú už bežne na trhu aj nízkopríkonové žiarivky ( napr. príkon 7 W a svieti ako žiarovka 40 W ) , sa ponúka aj využitie týchto záložných zdrojov k realizácii kvalitného núdzového osvetlenia v byte .

 

Autor: Oldřich Přichystal 
porada