Oxid uhoľnatý

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“.  Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá.

Oxid uhoľnatý vzniká spaľovaním uhlíka s malým množstvom kyslíka:

2 C + O2 → 2 CO

Taktiež reakciou vodných pár s uhlíkom pri vysokej teplote:

C + H2O → CO + H2

Symptómy ako bolesť hlavy, pocit nevoľnosti a slabého závratu sú pri vdychovaní nízkej koncentrácie CO mylne zamieňané za prejavy chrípky. Extrémne vysoké koncentrácie CO môžu dokonca spôsobiť až smrť. Vzhľadom nato, že CO je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu, časom môže dôjsť ku nahromadeniu nebezpečnej koncentrácie pre zdravie človeka. Toxický účinok sa objaví pri inhalácii CO, kedy sa absorbuje v krvi na hemoglobíne a vytvorí tak molekuly carboxy- hemoglobínu, ktoré postupne znižujú schopnosť krvi okysličovať tkanivá. Ak koncentrácia CO prekročí 200 ppm, objavia sa prvé symptómy otravy. Keďže zmyslami nie je identifikovateľný, na miestach možného výskytu by sa mali používať kontinuálne alebo prenosné merajúce detektory s alarmom, ktorý sa zapne pri prekročení hygienicky prípustnej limitnej koncentrácie.

Koncentrácie CO: Toxické účinky:
100 ppm (0,01%) Slabé bolesti hlavy po 2-3 hodinách
400 ppm (0,04%) Slabé bolesti hlavy po 1-2 hodinách, silnejšie po 2-3 hodinách
1600 ppm (0,16%) Silné bolesti hlavy, zvracanie po 20 minútach, smrť po 2 hodinách
6400 ppm (0,64%) Silné bolesti hlavy, strata vedomia po 1-2 minútach, smrť do 10-15 minút
12800 ppm (1,28%) Smrť do 1-3 minút.

Priemerná hodnota oxidu uhoľnatého v domácnostiach kde sa používajú plynové zariadenia ako plynové sporáky, plynové kotly a iné vykurovacie zariadenia môže dosiahnuť hodnotu 15 ppm. Ak je v miestnosti vyššia koncentrácia, môže byť zapríčinená:

  • nesprávne nastaveným horením v plynovom spotrebiči (napr. plynový kotol),
  • nedostatočným ťahom v komíne, kedy sa cez netesnosti môže dostať CO do miestnosti (napr. krby, piecky na tuhé palivo).

Na kontinuálne alebo jednorazové zisťovania koncentrácie CO v domácnostiach alebo v kotolniach slúžia detektory plynu s elektrochemickým meracím článkom s vysokou selektivitou a citlivosťou.

Autor článku MERATEX.

Ako sa chrániť?

Kotolne, vinné pivnice, garáže, atď.

Použite autonómny, alebo linkový detektor CO.

admin posted at 2013-5-17 Category: Technické informácie


  porada