Elektriký zabezpečovací systém (EZS) a normy

Čo je EZS?
Zariadenia elektrických zabezpečovacích systémov môžeme definovať ako súbor detektorov, tiesňových hlásičov, ústrední, prostriedkov poplachovej signalizácie, prenosových zariadení, zapisovacích a ovládacích zariadení, prostredníctvom ktorých je opticky alebo akusticky signalizované na určenom mieste narušenie stráženého objektu alebo priestoru.

Stupne zabezpečenia
Výber systému EZS je úzko spätý so stupňom zabezpečenia. V podstate stupeň zabezpečenia nám udáva, aký systém bude nainštalovaný. Túto informáciu je nutné poznať ešte pred samotným výberom systému. Existujú štyri stupne zabezpečenia, ktoré sú dané normou STN EN 50131-1:

Stupeň 1: Nízke riziko – votrelec alebo lupič má malú znalosť systému EZS, má k dispozícii obmedzený sortiment ľahko dostupných nástrojov.
Stupeň 2: Nízke až stredné riziko – votrelec alebo lupič má obmedzené znalosti systémov EZS a používajú bežného náradia a prenosných nástrojov.
Stupeň 3: Stredné až vysoké riziko – votrelec alebo lupič sú oboznámení so systémami EZS a majú rozsiahly sortiment nástrojov a prenosných elektronických zariadení.
Stupeň 4: Vysoké riziko – používa sa, ak má zabezpečenie prioritu pred všetkými ostatnými aspektmi. Predpokladá sa, že votrelec alebo lupič sú schopní alebo majú možnosť spracovať podrobný plán vniknutia a majú kompletný sortiment zariadení vrátane prostriedkov pre náhradu rozhodujúcich komponentov systému EZS.

Pri stupni 3 a 4 musia byť detektory vybavené funkciou antimaskovania pre detekciu zakrytia detektora.
Pri stupni 4 musia byť vybavené prostriedkami na detekciu podstatného zníženia špecifikovaného dosahu.

Anglická verzia normy používa miesto EZS termín I & HAS = poplachový zabezpečovací systém (Intrusion and Hold-up Alarm System): kombinovaný systém určený na detekciu poplachu vniknutia a tiesňového poplachu (combined intruder and hold-up alarm systém); STN EN 50131-1, článok 3.1.40.

S využitím noriem radu STN EN 50131 sú produkty rozdelené do týchto základných skupín:

Ústredne (zariadenie pre príjem, spracovanie, ovládanie, indikáciu a iniciáciu následného prenosu informácie); STN EN 50131-1, článok 3.1.22.

– Drôtové
– Bezdrôtové
– Zbernicové
– Kombinované
– Systémové prvky

Detektory (zariadenie určené na generovanie poplašného signálu správy vniknutiu ako odozvy na zaznamenanie abnormálne podmienky, signalizujúce prítomnosť nebezpečenstvo); STN EN 50131-3, článok 3.1.16.

– Pasívne infračervené
– Mikrovlnné
– Kombinované
– Kontakty otvorenie
– Detektory rozbitia skla
– Otrasové

Signalizácia, indikácia (užívateľovi poskytovaná informácia, akustická alebo vizuálne, uľahčujúce mu prevádzkovanie poplašného systému); STN EN 50131-3, článok 3.1.25.

– Kombinovaná výstražné zariadenia
– Optické výstražné zariadenie
– Akustické výstražné zariadenia

Poplachové prenosové prostriedky (zariadenia a sieť používané na prenos informácií týkajúcich sa stavov jedného alebo viacerých poplachových systémov do jedného alebo viacerých PPC / PCO); STN EN 50131-7, článok 3.1.7.

Napájacie jednotky (zariadenie, ktoré poskytuje a tiež mení alebo oddeľuje (elektrickú) energiu pre EZS alebo jeho komponenty av prípade potreby aj pre záložný zdroj); STN EN 50131-3, článok 3.1.42.

admin posted at 2013-6-18 Category: EZS zariadenia, Technické informácie


  porada