Archive for jún, 2013

Elektriký zabezpečovací systém (EZS) a normy (2013-6-18)

Čo je EZS? Zariadenia elektrických zabezpečovacích systémov môžeme definovať ako súbor detektorov, tiesňových hlásičov, ústrední, prostriedkov poplachovej signalizácie, prenosových zariadení, zapisovacích a ovládacích zariadení, prostredníctvom ktorých je opticky alebo akusticky signalizované na určenom mieste narušenie stráženého objektu alebo priestoru. Stupne zabezpečenia Výber systému EZS je úzko spätý so stupňom zabezpečenia. V podstate stupeň zabezpečenia nám […]

Empirické poznatky o ústredni elektrického zabezpečovacieho systému DIGIPLEX (2013-6-17)

Napísal – Ing. Andrej Veľas, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, e-mail: Andrej.Velas@fsi.uniza.sk Vďaka spoločnosti Eurosat CS, spol. s r.o. sme na Katedre bezpečnostného manažmentu FŠI ŽU v Žiline mali možnosť otestovať ústredňu elektrického zabezpečovacieho systému Digiplex EVO48 spolu s komponentmi systému DIGIPLEX. Ústredňa elektrického zabezpečovacieho systému Digiplex EVO48 od kanadského výrobcu Paradox […]  porada